Požiadavky

335049_2042

Certifikát CISA môže získať osoba, ktorá sa zaujíma o oblasť auditu, riadenia a bezpečnosti informačných systémov a splní nasledovné požiadavky a kritéria:

 

 1. úspešné vykonanie skúšky CISA
 2. odborné pracovné skúsenosti ako audítor IS
 3. dodržiava zásady profesionálnej etiky
 4. priebežne plní podmienky pre kontinuálne vzdelávanie
 5. dodržiava štandardy pre audit informačných systémov

 

       1. Úspešné vykonanie skúšky CISA

 • Skúška je otvorená pre všetkých záujemcov o audit, riadenie a bezpečnosť informačných systémov. Všetkým úspešným absolventom skúšky budú zaslané dokumenty potrebné pre certifikáciu a informácia o skóre dosiahnutom na skúške.

 

 • Viac informácii o skúške nájdete v časti informácie o skúške. Každému záujemcovi sú okrem toho dostupné materiály vhodné na prípravu na skúšku, ktoré je možné získať aj prostredníctvom ISACA Slovensko. Niektoré lokálne sekcie okrem toho organizujú semináre a kurzy s cieľom pripraviť záujemcov na skúšku. ISACA Slovensko v súčasnosti takúto aktivitu neorganizuje, prípadným záujemcom odporúčame obrátiť sa na stránku ISACA.

 

 • Informačný leták je dostupný on-line na stránke ISACA. Okrem toho ho môže získať tak, že pošlete e-mail na adresu nospam-certification@isaca.org. Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať Java scripty povolené alebo kontaktujete Office@ISACA Slovensko. Na skúšku je možné zaregistrovať sa on-line na stránke ISACA (http://www.isaca.org/) alebo vyplnením formulára, ktorý je súčasťou informačného letáku.

 

 

        2. Odborné pracovné skúsenosti ako audítor IS

 • Pre úspešnú certifikáciu je potrebné preukázať päťročnú odbornú skúsenosť v oblasti auditu, riadenia alebo bezpečnosti informačných systémov. Odbornú prax je možné nahradiť nasledujúcim spôsobom:

 

 • maximálne jeden rok skúseností v oblasti auditu, riadenia alebo bezpečnosti informačných systémov môže byť nahradený ročnou praxou v oblasti informačných systémov alebo praxou vo finančnom alebo operačnom audite,

 

 • jeden, resp. dva roky skúseností v oblasti auditu, riadenia alebo bezpečnosti informačných systémov môžu byť nahradené ukončený vyšším (Bc.), resp. vysokoškolským vzdelaním (60, resp. 120 kreditov),

 

 • jeden rok skúseností v oblasti auditu, riadenia alebo bezpečnosti informačných systémov môže byť nahradený dvomi rokmi práce vysokoškolského asistenta na plný úväzok v relevantnej oblasti (informačné technológie, účtovníctvo, audit informačných systémov).

 

 • Odborné pracovné skúsenosti musia byť doložené do desiatich rokov od prihlásenia sa na certifikáciu alebo do piatich rokov od úspešného absolvovania skúšky. Opätovné absolvovanie skúšky sa vyžaduje, pokiaľ prihláška na certifikáciu nebude poslaná do piatich rokov od absolvovania skúšky. Všetky pracovnú skúsenosti sú nezávisle overované zamestnávateľmi.

 

 

       3.Zásady profesionálnej etiky

 • Členovia ISACA a držitelia certifikátov CISA dodržiavajú zásady profesionálnej etiky

 

 

       4.Kontinuálne odborné vzdelávanie

 • Cieľmi programu kontinuálneho odborného vzdelávania sú:

 

 • udržiavať odbornú kompetentnosť držiteľa certifikátu dopĺňaním znalostí a skúseností v oblasti auditu informačných systémov, manažmentu, účtovníctva a v oblastiach špecifických pre konkrétne odvetvia (finančníctvo, poisťovníctvo, obchodné právo apod.)

 

 • poskytnúť prostriedok na odlíšenie kvalifikovaných držiteľov certifikátov a tých, ktorí nesplnili požiadavky pre predĺženie platnosti certifikátu,

 

 • poskytnúť prostriedok pre sledovanie rozvoja kompetencií profesionálov v oblasti auditu, riadenia a bezpečnosti informačných systémov,

 

 • poradiť top manažmentu spoločností pri vytváraní funkcií zabezpečujúcich audit, riadenie a bezpečnosť informačných systémov poskytnutím kritérií pre výber a rozvoj zamestnancov.

 

 • Podmienkou pre každoročnú obnovu certifikátu je zaplatenie správneho poplatku a dosiahnutie minimálne 20 hodín kontinuálneho odborného vzdelávania. Okrem toho je počas trojročného cyklu potrebné dosiahnuť minimálne 120 hodín kontinuálneho vzdelávania. Po splnení požiadaviek na pridelenie certifikátu dostanú noví držitelia certifikátu informačný leták obsahujúci detailné kritéria používané v kontinuálnom odbornom vzdelávaní. Continuing Professional Education Policy

 

       5. Štandardy pre audit informačných systémov

 • Držitelia certifikátu CISA musia dodržiavať štandardy pre audit informačných systémov, ktoré boli prijaté v ISACA.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach