Hodnoty členstva v ISACA

007-student220x1805B15D


Členstvo v ISACA ukazuje aký je váš vzťah k vášmu ďalšiemu profesionálnemu rozvoju, zdieľaniu a rozširovaniu vašich odborných znalostí. Staňte sa členom ISACA a zvyšujte svoju hodnotu v oblasti vašej profesie!


Mám sa stať členom?


Áno, pokiaľ chcete:


▪ Zlepšovať sa vo vašej profesii. ISACA poskytuje svojim členom prístup k aktuálnym výsledkom svojho výskumu, jednak prostredníctvom združenia ako aj prostredníctvom svojho pridruženého IT Governance inštitútu. ISACA taktiež sleduje a vymieňa si publikácie s inými organizáciami s cieľom sprístupniť výsledky ich výskumu našim členom.

 


▪ Podporovať svoj profesionálny rast. ISACA výbor pre štandardy definuje, vyvíja a uverejňuje normy IS auditu, ktoré určujú základnú úroveň kvality auditu, od ktorej sú odvodené ostatné IT auditovacie a IT riadiace aktivity.Pobočky ISACA spolu s medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC) sa zúčastnili na klasifikovaní medzinárodných smerníc pre informačné technológie vydané IFAC.

 


▪ Zvyšovať svoju hodnotu pre vášho súčasného zamestnávateľa, tým že si rozširujete svoje odborné znalosti.


Každý rok ponúkame svojim členom účasť na CASC („Computer Audit, Control and Security“) konferenciách za zvýhodnené ceny a na rôznych miestach vo svete. Na konferenciách majú členovia prístup k horúcim novinkám sprostredkovaným na worhshopoch prostredníctvom medzinárodne uznávaných lektorov. Každý mesiac sú ponúkané vzdelávacie aktivity prostredníctvom lokálnych ISACA pobočiek. ISACA žurnál uvádza články na témy, ktoré aktuálne rezonujú v komunitách zaoberajúcich sa IT auditom a IT riadením. Tento časopis je vydávaný s dvojmesačnou periodicitou a zadarmo distribuovaný všetkým ISACA členom. Žurnál si môžete takisto stiahnuť cez Apple App Store.


▪ Rozširovať sieť svojich pracovných kontaktov.


ISACA konferencie rozšíria vašu sieť pracovných kontaktov ešte viac. Národné web-stránky, newsletter a elektronické publikácie umožňujú ISACA členom zdieľať vedomosti a odporúčania o témach rezonujúcich v odborných kruhoch.


▪ Zvýrazniť vaše odborné znalosti zbieraním profesionálnych ohodnotení. Certifikovaný auditor informačných systémov (CISA – „Certified Information system Auditor“) – označuje úroveň vzdelania a spôsobilosť v audite IS systémov, vrátane znalosti príslušných noriem a preukázaní praxe; táto certifikácia označuje spôsobilosť v oblastiach organizácie a riadenia procesov, integrity, zabezpečenia a dostupnosti, vývoja softwéru, nákupu a údržby IS systémov.


Certifikácia CISM
(„Certified Information Security Manager“ – certifikovaný manažér v oblasti informačnej bezpečnosti) označuje spôsobilosť porozumieť, spravovať a riadiť komplexný program informačnej bezpečnosti v podnikoch.


Certifikácia CGEIT
(„Certified in the Governance of Enterprise IT“ – certifikácia v oblasti riadenia podnikových IT) označuje široký rad profesionálov so skúsenosťami a vedomosťami zásad riadenia IT v podnikoch.


Certifikácia CRISC
(„Certified in Risk and Information System Control“ – certifikácia v oblasti riadenia rizika a informačných systémov) je zameraná na označenie okruhu profesionálov so znalosťami riadenia rizika v podnikoch.


Mať možnosť participovať a prezentovať sa na globálnom trhu.


Medzinárodné členstvo ISACA vám ponúka príležitosť naučiť sa viac o rôznych firemných kultúrach, prioritách a zvyklostiach v rôznych oblastiach sveta. Podporiť budúcnosť vašej profesie. ISACA pripravuje "curricula model", ktorý vykonáva audit na úrovni študujúcich a na úrovni absolventov univerzít a zaručí, že výskum dôležitý pre nasledujúcu generáciu špecialistov IS auditu a špecialistov IS riadenia bude pokračovať.


Zlepšovať svoje manažérske schopnosti.


ISACA umožňuje svojim členom preukázať svoje riadiace schopnosti prostredníctvom účasti na medzinárodných a lokálnych riadiacich a špecializovaných výboroch a sekciách. Konferencia lídrov (Leadership Conference) sponzorovaná ISACA ponúka lokálnym ISACA lídrom možnosť výmeny skúseností v oblastiach riadenia a rozvoja riadiacich skúseností.

 

Odporúčame:  Membership


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach