Etický kódex

Profesionálny etický kódex ISACA (preklad z anglického originálu)

ISACA sformovala tento Profesionálny etický kódex s cieľom viesť členov ISACA a držiteľov certifikátov pri výkone ich profesionálnych a osobných aktivít.

 

Členovia ISACA a držitelia certifikátov majú:

  1. Podporovať implementáciu a odporúčať zhodu s vhodnými štandardmi, postupmi a kontrolnými opatreniami pre informačné systémy.
  2. Vykonávať svoje povinnosti objektívne, s primeranou osobnou a profesionálnou starostlivosťou v súlade s profesijnými štandardmi a najlepšími postupmi.
  3. Slúžiť zákonnými a čestným spôsobom záujmom vlastníkov a udržiavať vysokú úroveň správania sa a konania a nezapojiť sa do činností, ktoré môžu diskreditovať profesiu.
  4. Dodržiavať súkromie a dôvernosť informácií získaných pri plnení povinností pokiaľ nie je ich poskytnutie požadované v súlade legislatívou. Nepoužiť získané informácie vo vlastný prospech a ani ich neposkytnúť iným osobám či subjektom.
  5. Udržiavať kvalifikáciu vo svojom odbore a zaviazať sa len k takým aktivitám, o ktorých predpokladajú, že sú dostatočne odborne kompetentný pre ich dokončenie.
  6. Informovať príslušné skupiny o výsledkoch práce, oboznámiť ich so všetkými dôležitými informáciami.
  7. Podporovať vzdelávanie vlastníkov, manažmentu, klientov a verejnosti pri rozširovaní ich znalostí v oblasti bezpečnosti a riadenia informačných systémov.

Nesplnenie požiadaviek tohto profesionálneho kódexu môže vyústiť do vyšetrovania činností člena alebo držiteľa certifikátu a napokon do disciplinárnych opatrení.

 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach