Informácia o spracovaní osobných údajov

Združenie ISACA Slovensko disponuje s osobnými informáciami svojich členov a účastníkov podujatí v rozsahu kontaktných údajov, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne uvádza pri registrácii za člena na www.isaca.org alebo pri registrácii na podujatie organizované združením ISACA Slovensko na www.isaca.sk.
Za aktuálnosť dát zodpovedá člen alebo účastník podujatia a v prípade potreby je povinný zabezpečiť aktualizáciu kontaktných informácií o sebe na portáli www.isaca.org alebo www.isaca.sk.
Združenie ISACA Slovensko nezbiera žiadne dodatočné informácie o členoch a účastníkoch podujatí, ktoré nie sú nevyhnutné na zabezpečenie služieb poskytovaných pre členov združenia a účastníkov podujatí organizovaných združením ISACA Slovensko a organizáciami, s ktorými ISACA Slovensko spolupracuje.
Zverené údaje sú využívané výlučne za účelom komunikácie s členmi o otázkach členstva a prihlásenými účastníkmi podujatí o podujatiach organizovaných združením ISACA Slovensko a organizáciami, s ktorými ISACA Slovensko spolupracuje.
V prípade, že sú členovia informovaní o podujatiach iných organizácií, združenie ISACA Slovensko nesprístupňuje žiadne osobné informácie iným subjektom, informácie o podujatí odosiela oprávnená osoba v rámci ISACA Slovensko.
V prípade, že sa kontaktné informácie členov a účastníkov podujatí vyskytujú na účtovných dokladoch združenia, sú tieto uchovávané v súlade s lehotami uloženia stanovenými platnými predpismi pre účtovné a daňové doklady a prístupné len oprávneným osobám ISACA Slovensko.
Fotografie z podujatí sú vytvárané a zverejňované výlučne ako informácia o uskutočnenom podujatí a nie sú určené na identifikáciu konkrétnych osôb.
 

Účel spracovania Kategórie údajov Právny základ Doba spracúvania
Správa členskej základne združenia  meno a priezvisko, adresa, pracovná pozícia, emailový kontakt, členské číslo ISACA, identifikácia ISACA podujatia, údaje o vzdelávaní a bodoch CPE Členstvo v združení (zmluvný vzťah) 10 rokov od ukončenia členstva
Zverejnenie členov na www.isaca.sk Titul, Meno, Priezvisko, udelené ISACA Certifikáty, Pracovné kontaktné údaje (Spoločnosť, Ulica PSČ, Mesto, E-mail, Tel.kontakt, webová stránka) Súhlas so zverejnením 1 rok po ukončení členstva, prípadne do odvolania súhlasu
Organizácia podujatí meno a priezvisko, adresa, pracovná pozícia, emailový kontakt, identifikácia ISACA podujatia, uhrádzaná suma, príznak úhrady, údaje o preferovanej strave, údaje o platbe. Zmluvný vzťah 10 rokov od vzájomného vysporiadania v súvislosti s realizáciou podujatia
Informovanie o vzdelávacích podujatiach a agende ISACA pre členov e-mail Oprávnený záujem 1 rok po ukončení členstva
Informovanie o vzdelávacích podujatiach a agende ISACA pre nečlenov e-mail Súhlas Počas trvania súhlasu
Nahlasovanie CPE bodov z akcií ISACA Slovensko meno  účastníka akcie , dĺžka trvania podujatia pre prepočet CPE bodov, emailová adresa. Súhlas na transfér do krajín neposkytujúcich ochranu - USA (Dáta sú poskytované ISACA, 1700 E. Golf Road, Suite 400 Schaumburg, Illinois 60173, USA) 1 rok od realizácie akcie

 

 

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje výhradne pre vyššie zmienené účely. Okrem toho môže poskytnúť Osobné údaje obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Osobné údaje spracúva. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. sprostredkovatelia), ktoré pre Prevádzkovateľa zabezpečujú služby backoffice, ubytovacie služby pokiaľ v rámci organizácie podujatia organizátor objednáva pre účastníkov ubytovanie, prípadne ďalšie služby.
Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
Práva dotknutých osôb:
- právo na informácie, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
-právo na prístup k svojim Osobným údajom,
- právo na opravu Osobných údajov,
- právo na vymazanie Osobných údajov poskytnutých na základe súhlasu (právo na zabudnutie),
- právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov,
- právo na oznámenie, že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
- právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
- právo podávať námietky proti spracúvaniu Osobných údajov,
- právo, aby sa na Dotknutú osoby nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania,
- právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk) a návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť písomne alebo elektronicky na adrese isaca@isaca.sk.

 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach