Informácia o spracovaní osobných údajov

Združenie ISACA Slovensko disponuje s osobnými informáciami svojich členov a účastníkov podujatí v rozsahu kontaktných údajov, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne uvádza pri registrácii za člena na www. Isaca.org alebo pri registrácii na podujatie organizované združením ISACA Slovensko na www.isaca.sk.

Za aktuálnosť dát zodpovedá člen alebo účastník podujatia a v prípade potreby je povinný zabezpečiť aktualizáciu kontaktných informácií o sebe na portáli www.isaca.org alebo www.isaca.sk.

Združenie ISACA Slovensko nezbiera žiadne dodatočné informácie o členoch a účastníkoch podujatí, ktoré nie sú nevyhnutné na zabezpečenie služieb poskytovaných pre členov združenia a účastníkov podujatí organizovaných združením ISACA Slovensko a organizáciami, s ktorými ISACA Slovensko spolupracuje.

Zverené údaje sú využívané výlučne za účelom komunikácie s členmi o otázkach členstva a prihlásenými účastníkmi podujatí o podujatiach organizovaných združením ISACA Slovensko a organizáciami, s ktorými ISACA Slovensko spolupracuje.

V prípade, že sú členovia informovaní o podujatiach iných organizácií, združenie ISACA Slovensko nesprístupňuje žiadne osobné informácie iným subjektom, informácie o podujatí odosiela oprávnená osoba v rámci ISACA Slovensko.

V prípade, že sa kontaktné informácie členov a účastníkov podujatí vyskytujú na účtovných dokladoch združenia, sú tieto uchovávané v súlade s lehotami uloženia stanovenými platnými predpismi pre účtovné a daňové doklady a prístupné len oprávneným osobám združenia menovite členom Rady ISACA Slovensko, revízorovi a pracovníčke za backoffice.

Fotografie z podujatí sú vytvárané a zverejňované výlučne ako informácia o uskutočnenom podujatí a nie sú určené na identifikáciu konkrétnych osôb.

 

 Účel spracovania Kategórie údajov Právny základ
Správa členskej základne združenia  meno a priezvisko, adresa, pracovná pozícia, emailový kontakt, členské číslo ISACA, identifikácia ISACA podujatia, údaje o vzdelávaní a bodoch CPE Členstvo v združení (zákon)
Organizácia podujatí meno a priezvisko, adresa, pracovná pozícia, emailový kontakt, identifikácia ISACA podujatia, uhrádzaná suma, príznak úhrady, údaje o preferovanej strave, údaje o platbe. Zmluva
Informovanie o vzdelávacích podujatiach a agende ISACA pre členov e-mail Oprávnený záujem
Informovanie o vzdelávacích podujatiach a agende ISACA pre nečlenov e-mail Súhlas
Nahlasovanie CPE bodov z akcií ISACA Slovensko Údaje o účastníkovi akcie, dĺžka trvania podujatia pre prepočet CPE bodov, emailová adresa. Súhlas na základe transféru do krajín neposkytujúcich ochranu - USA (Dáta sú poskytované na ISACA.org pre ISACA, 1700 E. Golf Road, Suite 400 Schaumburg, Illinois 60173, USA)

 

Združenia ako prevádzkovateľ súčasne informuje, že osobné údaje môžu byť spracúvané sprostredkovateľom - Ingrid Smetanová, IČO: 40015491.

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť Osobné údaje obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Osobné údaje spracúva. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre Prevádzkovateľa zabezpečujú služby backoffice, ubytovacie služby pokiaľ v rámci organizácie podujatia organizátor objednáva pre účastníkov ubytovanie.

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Dobou uchovávania Osobných údajov je doba trvania zmluvného vzťahu + doba potrebná na uloženie registratúrnych záznamov (lehota uloženia), ktoré sú súčasťou účtovníctva Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Práva dotknutých osôb:
- právo na informácie, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
-právo na prístup k svojim Osobným údajom,
- právo na opravu Osobných údajov,
- právo na vymazanie Osobných údajov poskytnutých na základe súhlasu (právo na zabudnutie),
- právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov,
- právo na oznámenie, že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
- právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
- právo podávať námietky proti spracúvaniu Osobných údajov,
- právo, aby sa na Dotknutú osoby nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania,
- právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk) a návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sú spracúvané z dôvodu verejného záujmu, oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu. Namietanie spracúvania osobných údajov je možné vykonať na adrese isaca@isaca.sk.

Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvanie osobných údajov deje len na základe jej súhlasu, písomne na adresu Prevádzkovateľa alebo elektronicky na adrese isaca@isaca.sk.
 


 

 

 

 

 

Partner

                                                   

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach