Asociácia ISACA, založená v roku 1969, je so svojimi vyše 110 000 členmi vo viac ako 180 krajinách renomovanou profesijnou organizáciou a lídrom v oblasti riadenia, bezpečnosti a kontroly informačných technológií. ISACA Slovensko vznikla v roku 1999 ako občianske združenie, ktoré spolupracuje s medzinárodnou asociáciou ISACA.

 

Cieľom ISACA Slovensko je zabezpečiť potrebnú úroveň podpory svojim členom a podporiť konzistentný prí­stup v oblasti auditu a kontroly informačných systémov v súlade s medzinárodnými postupmi.

 

Členskú základňu tvoria všetky vrstvy odborní­kov z oblasti IT: vrcholový manažment, vedúci a prevádzkoví­ pracovní­ci, všetci majú za cieľ použí­vať a rozví­jať moderné princí­py riadenia, kontroly a auditovania IT. Zoznam držiteľov certifikátov

 

ISACA ponúka vzdelávacie aktivity v súlade s potrebami všetkých IT profesionálov. Od konferencií cez tréningové týždne až po e-learningové vzdelávanie, venujeme sa poskytovaniu zdrojov vzdelávania a udržiavaniu aktuálnych zručností a vedomostí svojich členov. Aktívne podporujeme výskum, ktorého výsledky rozvíjajú produkty užitočné a relevantné pre IT profesionálov v oblastiach IT governance, riadenia, overovania a bezpečnosti.

 

 

Become a new 2019 ISACA rmember and receive the remaining month of 2018 of free

 

 

 

Klubový večer: "Hodnotenie vyspelosti procesov"

„Pozývame Vás na klubový večer, na ktorom sa budeme venovať téme „hodnoteniu vyspelosti procesov"/„maturity assessment“, kde si predstavíme základné „modely vyspelosti"/„maturity models“ a reálnu skúsenosť s vyhodnotením IT procesov.“

Termín: 14.11.2018 16:00 - 19:00

Miesto: Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Viac informácií

 

 

Klubový večer: Kde začať s DevOps - Biznis alebo IT?

12.decembra 2017 sme sa stretli na Klubovom večere, ktorý zavŕšil témy tohto roku. Tento posledný večer sme sa venovali prístupu DevOps. V úvode Ivo Kovačič predstavil čo si metodika DevOps kladie za cieľ a aké sú predpoklady zavedenia týchto techník. Následne Pavol Holbík moderoval diskusiu so zástupcami firiem, ktoré zdieľali reálne skúsenosti s tak veľkou zmenou ako je zavedenie zmeny kultúry podľa DevOps-u. V diskusii zaznela významná potreba vtiahnuť do rozhodnutia ísť cestou k DevOps-u aj Business. Veľmi významnú rolu pri zavadzaní tejto metodiky zohráva automatizácia. Kritickým faktorom je nastavenie porozumenia medzi dvoma základnými skupinami: svetom vývojárov a svetom, ktorý sa snaží udržať riešenia v udržateľnom chode. Vzájomné pochopenie cieľov je významný posun ku spoločnej spolupráci a vyhnutiu sa vnútorným bojom navzájom. Premiešanie teamov navzájom je príkladom techniky, ktorá zaručí ako sa lepšie navzájom pochopiť, čo môže znamenať významnú organizačnú zmenu. Hostia sa zhodli, že zmena v prospech DevOps-u nemá významný dopad na zmenu procesov ale skôr na vlastníctvo procesov a procesných krokov. Pre dosiahnutie úspešnosti realizácie zadaní, ktoré majú presnejšie adresovať business potreby nám odporučili hostia spojiť sa pri tvorbe zadania a mapovania potrieb s business časťami na spoločných workshopoch s ľuďmi z IT prevádzky a sw vývoja. Pre bezpečný vývoj sú podľa našich hosti natívnou súčasťou zmiešaných teamov aj security špecialisti. A na zaver nám sformulovali faktory úspechu:

• silný a vplyvný sponzor

• správny vyber jednotlivých členov teamu (pozitívny prístup k zmene)

• správne nastavenie spoločných cieľov

DevOps nie je v zásade odporcom Waterfall projektov. Nie všetko je nutne riešiť Agilne a na mnohé časti vývoja je vhodnejší waterfall projektový prístup.

 

 

Klubový večer: Crisis Management vs. Business Continuity vs. IT Service Continuity vs. Disaster Recovery

Je to situácia pre krízový manažment, alebo to vyrieši IT v rámci svojich Continuity plánov? Klásť si túto otázku pri riešení katastrofickej (disaster) situácie je už neskoro. Príprava možných opatrení, celkový prístup k zabezpečeniu kontinuity organizácie a súvis s Business Continuity Mannažmentom boli predmetom posledného spoločného stretnutia organizácii itSMF a ISACA. Účastníci ocenili praktický príklad ktorý odprezentoval Tomáš Hettych. Bohatá diskusia a skúsenosti účastníkov vytvorili netradičnú výmenu znalostí, ktorú nenájdete v žiadnej literatúre.
Účastníci diskutovali proaktívnu a reaktívnu časť pre procesy kontinuity.
Jednoznačne rozdelili rozsah krízového manažmentu, Business kontinuity a Kontinuity IT služieb
Zhodli sa na kompetenciách a zaradení rolí kontinuity v rámci organizačnej štruktúry.
Zhodnotili praktický prístup vrcholového manažmentu v organizácii a ich podiel na riadení kontinuity.
Vymenili si skúsenosti s testovaním kontinuity.
Opäť sa potvrdilo, že osobné stretnutie a tvorivá atmosféra vytvárajú mimoriadnu hodnotu.

 

 

Klubový večer: Kontrola dodávateľských prístupov v kontexte GDPR.

Už po 4. krát v tomto roku sa konal klubový večer ISACA a itSMF Slovensko, tentokrát na tému: Kontrola dodávateľských prístupov v kontexte GDPR.
Úvod patril Martinovi Zajíčkovi a Lenke Gondovej. Odbornú tému prezentovala firma CyberArk a Daniel Hetényi.
Podujatia sa zúčastnila aj vrchná inšpektorka slovenského Úradu na ochranu osobných údajov Tatiana Valentová, s ktorou účastníci živo diskutovali o mnohých témach, prevažne o GDPR.
Hovorila o stave prípravy lokálnej legislatívy, ktorá má práve v týchto dňoch prísť do medzirezortného pripomienkového konania. Zaujímavé bolo si vypočuť jej skúsenosti z vykonaných kontrol a prístupu úradu k medzinárodnej spolupráci s ostatnými urdami v krajinách Európy.
Veľmi zaujímavá debata sa rozvírila o postoji Úradu k akreditáciám a certifikáciám podľa zákona o OOU v kontexte EU a SK legislatívy. Jednou z mnohých ďalších tém bola aj otázka či IP adresa a telefónne číslo je osobný udaj.
Celkovo si účastníci večera pochvaľovali možnosť priamo diskutovať so zástupcom slovenskej autority, ktorá rieši OOU v časoch nástupu silného legislatívneho rámca z Európy.
Coming soon: CSX školenie, Business Continuity, GDPR v praxi.

 

 

ISACA Slovensko chce prispieť k riešeniu nedostatku kvalitných IT špecialistov

Tlačová správa 25.9.2017

 

 

Blog Paula Wilkinsona – Keynote speaker Abit 2017

Prečítajte si blog odborníka svetového formátu na tému CSX, konferenciu Abit 2017 a výsledky simulačnej hry Ocean’s 99.

ISACABratislavaOC99results

 

 

ISACA Slovensko pomáha riešiť nedostatok IT odborníkov

Tlačová správa 16.6.2017

 

 

ISACA Slovensko a itSMF Slovensko spolu na medzinárodnej konferenciu Qubit 2017 v Prahe

QuBit konferencia je každoročná akcia kybernetickej bezpečnosti, kde sa stretnú všetky úrovne bezpečnostných profesionálov s odborníkmi z priemyslu, akademickej obce a vládnymi úradníkmi. QuBit ponúka jedinečnú príležitosť získať cenné poznatky v mnohých aspektoch stále sa rozširujúcej kľúčovej oblasti akou je kybernetická bezpečnosť, databreaches, internet vecí, Cybersecurity legislatíva a mnoho ďalšieho. Hlavným cieľom konferencie QuBit je vytvorenie komunitného ducha poskytujúceho priestor pre vymieňanie si poznatkov a názorov odborníkov v tejto oblasti.

Na tohoročnom QuBit ste mohli zažiť 3 panelové diskusie, 3 Cyber Lab Hands-on prezentácie, 150 ďalších zaujímavých účastníkov, 36 vysoko odborných speakrov, prezentáciu a hlasovanie o CyberSquare Start-upe a najmä nadobudnúť veľmi špecializované skúsenosti na workshope na tému forenznej analýzy nad PowerShellom vedenom forenzným expertom.

 

Autor: David Dvořák

 

 

NAHLASOVANIE CPE bodov


ISACA ponúka možnosť hromadného nahlasovania CPE bodov z akcií.
Na základe prezenčnej listiny sú nahlasované CPE body všetkým účastníkom naraz.

Viac informácií nájdete TU

 


 

Zmena formátu skúšok od roku 2017, zmena požiadaviek na CISM certifikáciu

Od januára 2017 sa uvádzajú do platnosti nové požiadavky pre získanie certifikácie CISM. ISACA na základe výskumu a požiadaviek súvisiacich s riadením programov informačnej bezpečnosti aktualizovala špecifikácie a formát skúšky CISM v oblasti úloh a poznatkov z praxe. Podľa nového formátu bude skúška obsahovať 150 otázok. V praxi bolo overené, že kvalitnejší obsah otázok a pritom počet otázok znížený  na 150, zabezpečuje vysokú spoľahlivosť na posúdenie poznatkov.
Zmeny budú prvýkrát aplikované v roku 2017 prostredníctvom Computer-Based Testing (CBT) centier, v ktorých sa budú vykonávať nielen skúšky CISM ale aj DVSD, CRISCL a CGEIT.
Vykonávaním skúšok prostredníctvom CBT centier bude možné vykonať certifikáciu tri krát do roka v cykloch, ktoré budú trvať osem týždňov. Výsledky skúšok budú dostupné ihneď na rozdiel od doterajšej praxe, kedy boli výsledky dostupné po 10 pracovných dňoch.
Prvý skúšobný cyklus je naplánovaný od 1.mája 2017 a registrácia začne 15.11.2016. Podrobnosti budú dostupné na stránkach isaca.org spolu so spustením registrácie
 

 

ISACA Slovensko na sociálnych sieťach

Vážení členovia ISACA Slovensko chapter,

Pre viac informácií, aktualít, medzinárodných článkov a podujatí nás môžete sledovať aj na sociálnych sieťach:

Facebook a LinkedIn

 

 

ISACA program Academic Advocate

bannercsx_stuba_fei

ISACA Slovensko v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc v rámci programu Academic Advocate venovala vybraným univerzitným knižniciam knižnú publikáciu: English: CSX Cybersecurity Fundamentals Study Guide určenú k príprave na skúšku Cybersecurity Fundamentals Certificate. Publikácia má pomôcť záujemcom z radov študentov stať sa odborníkom v oblasti auditu IS, informačnej bezpečnosti alebo riadenia IT/governance a zvýšiť tak kariérne možnosti v oblasti IT. Celý program je určený fakultám ponúkajúcim študijné odbory príbuzné zameraniu ISACA (Informačná bezpečnosť, audit, riadenie IT, počítačové vedy a i.) a je podporený aj reklamnou kampaňou prostredníctvom banerov a reklamných materiálov umiestnených v knižniciach .


Medzi spomínanými univerzitnými knižnicami je aj knižnica Univerzity Komenského v Bratislave (UKBA), ktorá poskytuje svoje služby prostredníctvom fakultných a katedrových knižníc pre viac ako 27 000 registrovaných čitateľov, ktorí ročne realizujú takmer 650 000 výpožičiek.

Nadviazanie spolupráce s ISACA sa uvádza aj v tlačovej správe UK BA, ktorú nájdete:


Na UK sa ročne zrealizuje 650 000 knižných výpožičiek

 

 

ISACA sprístupnila Cybersecurity Nexus™ (CSX) web stránky

Za účelom jednotného prístupu k informačným zdrojom o kybernetickej bezpečnosti, ISACA sprístupnila stránky cybersecurity.isaca.org. Tieto stránky sú určené špecialistom, manažérom, študentom i začiatočníkom v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Prostredníctom týchto stránok získavajú prístup k:
- tréningom kybernetickej bezpečnosti
- online diskusným fóram a platformám na zdieľanie poznatkov
- informáciám o CSX certifikáciách a súvisiacich vzdelávacích kurzoch

 

 

Poďakovanie prezidenta

 

   

 

        

 

 

Formát pre tlač

 


 

 

 

 

 

Partner

                                                      

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach