Registrácia

isaca-sk-farebne-mensie

Poskytnuté osobné údaje (ďalej tiež len "OÚ") budú spracúvané občianskym združením ISACA Slovakia (ďalej len "združenie" ) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon“ ).
Poskytnuté údaje budú spracúvané za účelom organizácie podujatí,. Právnym základom spracúvania je zmluvný vzťah. Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutné na naplnenie zmluvného vzťahu.
Osobné údaje budú spracúvané najviac 10 rokov od poslednej účasti na podujatí združenia. Po uplynutí stanovenej doby budú spracúvané osobné údaje anonymizované v súlade s platnou legislatívou.
Osobné údaje môžu byť poskytované a spracúvané spoločnosťou administrujúcou podujatie a spoločnosťou poskytujúcou prevádzkové služby združeniu, prípadne ďalším spoločnostiam, poskytujúcim doplnkové služby v súlade s platnou legislatívou.

V zmysle Nariadenia máte na základe písomnej žiadosti právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov. Taktiež máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné získať na http://www.isaca.sk/isaca-slovensko/privacy/

Názov/Tittle *:Webinár ISACA SK 2.5.2024
Webinár ISACA CZ & ISACA SK 14.5.2024
ABIT 2024
Networking ABIT 2024 *:áno
nie
Meno a priezvisko/ Name, surname *:
Spoločnosť/Organization *:
E-mail: *:
Adresa pre fakturáciu/ The invoice address:
IČO/Business ID:
IČ DPH/TAX ID:
ID člena ISACA/ISACA ID:
ID člena SKIIA:
členka Women4Cyber Slovakia:
Požiadavka na stravu/Dietary requirements:vegetariánska/vegetarian
bezlepková/gluten free
bezlaktózová/lactose free
Poznámka/ Note:
Záväzná prihláška/ The binding registration *:Súhlasím s uvedenými podmienkami akcie
CPE/Valid only for members of ISACA SK:
Súhlas s reportovaním CPE do USA / Valid only for members of ISACA SK:ÁNO
Ak chcete dokázať, že ste človek, prosím vyriešte  + *
 

 

 

V prípade potreby ma prosím kontaktujte/Please contact me if there are any problems.: ingrid.smetanova@isaca.sk: 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach