Registrácia

isaca-sk-farebne-mensie

Poskytnuté osobné údaje (ďalej tiež len "OÚ") budú spracúvané občianskym združením ISACA Slovakia (ďalej len "združenie" ) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon“ ).
Poskytnuté údaje budú spracúvané za účelom organizácie podujatí,. Právnym základom spracúvania je zmluvný vzťah. Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutné na naplnenie zmluvného vzťahu.
Osobné údaje budú spracúvané najviac 10 rokov od poslednej účasti na podujatí združenia. Po uplynutí stanovenej doby budú spracúvané osobné údaje anonymizované v súlade s platnou legislatívou.
Osobné údaje môžu byť poskytované a spracúvané spoločnosťou administrujúcou podujatie a spoločnosťou poskytujúcou prevádzkové služby združeniu, prípadne ďalším spoločnostiam, poskytujúcim doplnkové služby v súlade s platnou legislatívou.

V zmysle Nariadenia máte na základe písomnej žiadosti právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov. Taktiež máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné získať na http://www.isaca.sk/isaca-slovensko/privacy/

Názov:COBIT 2023: 6.6.-7.6.2023
ABIT 2023: 8.6.-9.6.2023
Meno a priezvisko *:
Spoločnosť:
E-mail: *:
Pracovná pozícia::
Adresa pre fakturáciu (v prípade platby):
Suma:
IČO:
IČ DPH:
ID člena ISACA:
ID člena SKIIA:
Požiadavka na stravu:vegetariánska
bezlepková
bezlaktózová
Poznámka:
Záväzná prihláška *:Súhlasím s uvedenými podmienkami akcie
CPE body:
Súhlas s reportovaním CPE bodov do USA :ÁNO
Ak chcete dokázať, že ste človek, prosím vyriešte  - *
 

 

 

Po úspešnej registrácii obdržíte potvrdzujúci mail s potrebnými prihlasovacími údajmi.

V prípade potreby prosím kontaktujte: ingrid.smetanová@isaca.sk


 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach