Stanovy združenia

 

Stanovy občianskeho združenia ISACA Slovensko

Článok I.
Názov združenia

Slovenský názov občianskeho združenia je:

ISACA Slovensko
(Asociácia Auditu a Kontroly Informačných Systémov, zastúpenie v Slovenskej Republike)

Anglický názov občianskeho združenia je:

ISACA Slovakia
(Information Systems Audit and Control Association Slovakia Chapter)

skrátene len: ISACA SK
(ďalej len združenie)


Článok II.
Sídlo združenia

Sídlom združenia je: ISACA Slovensko, Nové záhrady III č. 20, 821 05 Bratislava.
Korešpondenčnou adresou združenia je ISACA Slovensko, Nové záhrady III č. 20, 821 05 Bratislava, Slovenská republika.
Elektronickou poštovou adresou združenia je isaca@isaca.sk


Článok III.
Právne postavenie združenia

1. Združenie je dobrovoľné, nezávislé, združujúce členov na základe spoločného záujmu.
2. Združenie je právnickou osobou.


Článok IV.
Vzťah združenia k medzinárodnej asociácii ISACA

1. Združenie úzko spolupracuje s medzinárodnou asociáciou ISACA pre zabezpečenie potrebnej úrovne podpory svojim členom a konzistentného prístupu v oblasti auditu a riadenia informačných systémov v celosvetovom meradle.
2. Združenie rešpektuje odporúčania, podmienky a zvyklosti medzinárodnej asociácie ISACA.


Článok V.
Cieľ činnosti združenia

1. Cieľom činnosti združenia je dosiahnuť pozíciu uznávanej autority pre oblasť auditu a riadenia informačných systémov, zvyšovať profesionálnu a odbornú úroveň všetkých jeho členov prostredníctvom vzdelávania a šírenia informácií v oblasti auditu a riadenia informačných systémov, riadenia a správy podnikových IT, riadenia rizika informačných systémov a v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vytvoriť jednotnú platformu v tejto oblasti v Slovenskej republike, rozširovať povedomie manažmentu spoločností a verejnosti o princípoch a potrebách auditu a riadenia informačných systémov.


Článok VI.
Činnosť združenia

Činnosť združenia, spočívať najmä v:

a. úzkej spolupráci s ostatnými lokálnymi združeniami ISACA vo svete,
b. zaisťovaní členstva v medzinárodnej asociácii ISACA,
c. poskytovaní výhod členom združenia,
d. poskytovaní všetkých služieb v zhode s profesionálnym etickým kódexom ISACA,
e. zabezpečovaní podpory certifikácie CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CSX, prípadne iným certifikáciám zastrešovaných medzinárodnou asociáciou ISACA, a prípravných kurzov k týmto certifikáciám,
f. organizovaní seminárov o činnosti združenia pre verejnosť, napr. manažment spoločností, študentov vysokých škôl a pod.,
g. organizovaní konferencií, seminárov a iných vzdelávacích aktivít v oblasti auditu a riadenia informačných systémov.


Článok VII.
Vznik a zánik členstva v združení

1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.
2. Členom združenia sa môže stať ľubovoľná fyzická osoba, ktorá sa prihlási za člena medzinárodnej asociácie ISACA a označí požiadavku v prihláške stať sa členom združenia ako pobočky medzinárodnej asociácie ISACA.
3. Členstvo v združení vzniká dňom prijatia za člena medzinárodnej asociácie ISACA.
4. Dokladom o členstve je potvrdenie o členstve v medzinárodnej asociácii ISACA s pridružením v ISACA Slovensko ako pobočke medzinárodnej asociácie ISACA.
5. Členstvo v združení zaniká:
a. dňom doručenia písomného oznámenia člena združenia o jeho vystúpení prezidentovi združenia,
b. nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne,
c. vylúčením člena na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia za závažné porušenie jeho povinností vyplývajúcich z členstva, obzvlášť etického kódexu ISACA,
d. úmrtím člena,
e. zrušením združenia.
6. Dôvodom na vylúčenie člena zo združenia je:
a. závažné porušenie jeho povinností vyplývajúcich z členstva,
b. konanie člena, ktoré poškodzuje dobré meno združenia alebo je v rozpore s dobrými mravmi a etickým chovaním, obzvlášť etického kódexu ISACA,
c. právoplatné odsúdenie člena za úmyselný trestný čin.

 

Článok VIII.
Práva a povinnosti členov združenia

1. Každý z členov združenia má právo najmä:
a. podieľať sa na činnosti združenia,
b. zúčastňovať sa Valných zhromaždení,
c. písomnou formou poveriť iného člena zastupovaním jeho osoby na Valnom zhromaždení,
d. voliť do orgánov združenia,
e. byť volený po dovŕšení 21 roku do orgánov združenia,
f. byť včas, úplne a zrozumiteľnou formou informovaný členmi združenia o skutočnostiach a konaniach súvisiacimi s činnosťou združenia,
g. požadovať vysvetlenia od iných členov združenia o ktorejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka spoločnej činnosti v rámci združenia,
h. obracať sa na orgány združenia s podnetmi, príp. sťažnosťami, a žiadať ich o vyjadrenie,
i. využívať všetky výhody poskytované združením členom združenia.
2. Každý z členov je povinný najmä:
a. dodržiavať stanovy združenia a profesionálny etický kódex,
b. aktívne sa podieľať na napĺňaní cieľa združenia,
c. svedomito vykonávať funkcie v orgánoch združenia,
d. na požiadanie poskytnúť riadnemu členovi združenia vysvetlenie ktorejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka spoločnej činnosti v rámci združenia,
e. rešpektovať rozhodnutia schválené orgánmi združenia.
3. Každý člen je povinný hradiť členské príspevky. Pokiaľ sa jeho členstvo skončí počas predplateného obdobia, zaplatený príspevok sa nekráti a nevracia.
4. Členovia združenia sú povinní bez zbytočného odkladu oznamovať zmeny kontaktných údajov tak, aby bolo zabezpečené ich včasné informovanie o plánovaných aktivitách združenia.


Článok IX.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
a. Valné zhromaždenie
b. Rada,
c. Čestný prezident,
d. Revízor.


Článok X.
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.
2. Valné zhromaždenie pozostáva zo všetkých členov združenia.
3. Valné zhromaždenie zvoláva Rada združenia podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne.
4. Rada združenia zvolá Valné zhromaždenie vždy aj vtedy, keď o to požiada najmenej tretina všetkých členov združenia.
5. Ak Valné zhromaždenie zvolala Rada združenia, vedie Valné zhromaždenie prezident združenia, prípadne ním poverená osoba.
6. Valné zhromaždenie môže zvolať aj člen združenia, ktorého poverí najmenej tretina všetkých členov združenia. V takomto prípade vedie Valné zhromaždenie tento člen združenia.
7. Na pozvanie osoby vedúcej Valné zhromaždenie sa Valného zhromaždenia môžu zúčastniť aj pozvaní hostia.
8. Valné zhromaždenie najmä:
a. rozhoduje o zmenách stanov združenia,
b. schvaľuje úlohy združenia pre príslušné obdobie, výročnú správu združenia, rozpočet združenia a ročnú účtovnú závierku,
c. volí a odvoláva členov Rady združenia,
d. volí a odvoláva Revízora,
e. určuje výšku ročného členského príspevku združenia,
f. rozhoduje o zrušení členstva,
g. rozhoduje o zrušení a zlúčení združenia,
h. rozhoduje o stanovení ďalších pravidiel a interných predpisov upravujúcich činnosti združenia.
9. Valné zhromaždenie rozhoduje formou hlasovania.
10. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zaregistrovalo aspoň 40 členov združenia, pričom do tohto počtu sa započítavajú aj členovia zastupovaní na Valnom zhromaždení iným členom združenia.
11. O zmene stanov združenia o zrušení a zlúčení združenia, o voľbe členov rady a revízora sa rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov členov, ktorí boli zaregistrovaní na Valnom zhromaždení.
12. V ostatných veciach sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov, ktorí boli zaregistrovaní na Valnom zhromaždení.
13. Pre každé hlasovanie sú osobou zvolávajúcou Valné zhromaždenie určení dvaja skrutátori. Skrutátori nesmú byť členmi Rady. V prípade voľby novej Rady alebo revízora nesmú byť kandidátmi na funkciu, o ktorej bude konané hlasovanie. Skrutátori vykonávajú sčítanie hlasov súbežne a nezávisle na sebe. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori osobe zvolávajúcej Valné zhromaždenie.
14. Výsledok hlasovania vyhlasuje osoba zvolávajúca Valné zhromaždenie. Moment vyhlásenia výsledkov osobou zvolávajúcou Valné zhromaždenie je momentom nadobudnutia právoplatnosti výsledkov hlasovania.
15. Akékoľvek rozhodnutie podľa tohto článku je možné prijať aj mimo valného zhromaždenia („Rozhodnutie per rollam“). V takom prípade Rada v súlade s bodom 3 a bodom 10 tohto článku predkladá návrh uznesenia všetkým členom združenia elektronickou formou spolu s určenou lehotou na predloženie ich vyjadrenia vôle k návrhu uznesenia, ktoré majú doručiť združeniu určenou elektronickou formou.
Ak člen združenia nepredloží svoje vyjadrenie v určenej lehote, platí, že sa neregistroval do hlasovania. Prezident združenia prípadne ním poverená osoba v súlade s bodom 5 tohto článku oznámi výsledky hlasovania všetkým členom združenia elektronickou formou do 15 dní od prijatia Rozhodnutia per rollam. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov všetkých členov združenia registrovaných na hlasovanie, pričom bod 11 a bod 12 tohto článku sa použijú obdobne. V prípade, ak nie je možné hlasovanie za Rozhodnutie per rollam elektronicky, je možné vykonať Rozhodnutie per rollam aj písomne formou pošty, či už v celom rozsahu alebo len čiastočne.


Článok XI.
Rada

1. Rada je výkonným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
2. Rada má najmenej 3 a najviac 7 členov. Funkčné obdobie členov rady je 5 rokov.
3. Členov Rady volí Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov členov, ktorí boli zaregistrovaní na Valnom zhromaždení. Členom Rady sa stáva každý člen, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov členov, ktorí boli zaregistrovaní na Valnom zhromaždení. Pokiaľ nadpolovičnú väčšinu hlasov členov, ktorí boli zaregistrovaní na Valnom zhromaždení, získa pri hlasovaní o členoch Rady viac ako 7 osôb, členmi Rady sa stávajú účastníci hlasovania, ktorí získali najviac hlasov, pri dodržaní princípu o počte členov Rady.
4. Valné zhromaždenie môže uskutočniť voľbu novej Rady aj pred ukončením funkčného obdobia stávajúcej Rady. Moment zvolenia novej Rady v minimálnom požadovanom počte členov podľa tohto článku je momentom ukončenia mandátu existujúcej Rady a súčasne momentom vzniku mandátu novej Rady.
5. Členstvo osoby v Rade zaniká zánikom členstva v združení, zvolením novej Rady alebo odstúpením daného člena z Rady.
6. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná dvojtretinová väčšina všetkých jej členov. Rada rozhoduje dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.
7. V prípade zániku členstva člena Rady v Rade inak ako zvolením novej Rady Valným zhromaždením, majú ostávajúci členovia Rady právo kooptovať nového člena Rady spomedzi členov združenia. Kooptovanie je možné len vtedy, ak počet členov Rady zvolených Valným zhromaždením bude v celkovom počte členom Rady nadpolovičný.
8. Pokiaľ počet členov Rady klesne pod 3 osoby, ktorýkoľvek z členov Rady má právo zvolať Valné zhromaždenie.
9. Rada riadi činnosť združenia v období medzi zasadaniami Valného zhromaždenia.
10. Radu zvoláva ľubovoľný člen rady. Rada musí zasadnúť najmenej dvakrát ročne.
11. Rada najmä:
a. volí zo svojich členov prezidenta a odvoláva ho,
b. volí a odvoláva Čestného prezidenta,
c. koordinuje činnosť združenia,
d. zvoláva Valné zhromaždenie,
e. vypracováva podklady pre rozhodnutia Valného zhromaždenia,
f. rozhoduje o spôsobe hospodárenia a vedenia jeho evidencie.
12. Prezident je štatutárnym orgánom združenia. Zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene. V prípade neprítomnosti prezidenta koná v mene združenia iný člen rady, splnomocnený prezidentom.


Článok XII.
Čestný prezident

1. Čestným prezidentom združenia sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa dlhoročnou aktívnou prácou alebo mimoriadne významným spôsobom zaslúžila o rozvoj združenia. Jeho funkcia je poradná a reprezentačná.
2. Čestný prezident má právo:
a. Na informovanie o termínoch a miestach zasadnutiach Rady ako aj iných podujatí združenia
b. Podávať návrhy a pripomienky na rokovania orgánov združenia priamo alebo prostredníctvom Prezidenta
c. Navrhovať Rade združenia ciele činnosti združenia priamo alebo prostredníctvom Prezidenta
d. Zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov združenia a obracať sa na orgány združenia pri riešení odborných problémov


Článok XIII.
Revízo
r

1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Funkčné obdobie revízora sú tri roky. Revízor nesmie byť členom rady. Revízorom sa môže stať len fyzická osoba.
2. Revízor má právo nahliadať do hospodárenia združenia, upozorňovať Radu na zistené nedostatky a podávať návrhy na ich odstránenie. Revízor vykonáva kontrolu najmenej jedenkrát ročne.
3. Revízor vypracováva pre Valné zhromaždenie správu o výsledkoch revízií a kontrolnej činnosti.
4. Pokiaľ revízor nesplní niektorú zo svojich povinností podľa bodov 2 a 3 tohto článku, Rada združenia je povinná ho bezodkladne vyzvať na vykonanie nápravy. Rada určí revízorovi termín na vykonanie nápravy, pričom termín nesmie byť kratší ako dva mesiace a dlhší ako štyri mesiace. O tejto skutočnosti a výsledkoch vykonania nápravy informuje Rada členov združenia najneskôr na najbližšom Valnom zhromaždení.
5. Pokiaľ revízor ani po výzve Rady nesplní niektorú zo svojich povinností podľa bodov 2 a 3 tohto článku, Rada poverí ľubovoľného člena združenia podľa svojho uváženia, ktorý nie je členom Rady, vykonaním tejto povinnosti.


Článok XIV.
Zásady hospodárenia združenia

1. Prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu stanoveného cieľa združenia.
2. Príjmy združenia sú najmä:
a. dary a príspevky fyzických a právnických osôb,
b. výnosy z majetku,
c. príjmy z činnosti vykonávanej pri napĺňaní cieľov združenia,
d. členské príspevky združenia.
3. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa ročného rozpočtu schváleného Valným zhromaždením.
4. Za hospodárenie združenia zodpovedá Rada, ktorá každoročne predkladá Valnému zhromaždeniu správu o hospodárení a ročnú účtovnú závierku.
5. Za vedenie účtovnej evidencie zodpovedná Rada, ktorá môže touto činnosťou poveriť inú fyzickú alebo právnickú osobu.


Článok XV.
Spôsob zrušenia združenia

1. Združenie možno zrušiť uznesením Valného zhromaždenia.
2. Združenie zaniká výmazom z registrácie Ministerstva vnútra SR.
3. Ak pri zrušení združenia jeho imanie neprechádza na právneho nástupcu, uskutoční sa pred jeho zánikom likvidácia a likvidačný zostatok sa rozdelí pomerne medzi jeho členov. Za účelom zrušenia združenia ustanoví združenie likvidátora Valné zhromaždenie.

 

V Bratislave 28.7.2017
 


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach