Pôvodný termín konania ZRUŠENÝ!

Pôvodný termín: 3.2.2022

Náhradný termín: 10.2.2022

Téma: GDPR vs PIPL


20. augusta 2021 prijala Čínska ľudová republika (ČĽR) dlho očakávaný a avizovaný zákon o ochrane osobných údajov - PIPL ( z angl. Personal Information Protection Law, „PIPL“), ktorý je v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov výrazným posunom. Zákon má podobnú štruktúru ako Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - GDPR (z angl. General Data Protection Regulation, „GDPR“). Podobnosť s GDPR nie je náhodná, GDPR bolo pre PIPL určite čiastočnou predlohou, ktorú si ČĽR prispôsobila tak, aby kopírovala aj politickú doktrínu krajiny. V niektorých ustanoveniach zákona možno badať dokonca podobnosť s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, prípadne s inými národnými zákonmi o ochrane osobných údajov vo svete. Zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2021.

Po právnej stránke je veľmi zaujímavé obsahovo – právne porovnanie medzi PIPL a GDPR, kedy bližší pohľad poskytuje možnosť nájsť menšie, či zásadnejšie rozdiely medzi týmito normami. Zákon, podobne ako GDPR, stanovuje tak práva, ako aj povinnosti pre prevádzkovateľov, obsahuje set ustanovených právnych základov, dáva dotknutým osobám práva a ustanovuje kontrolné štátne orgány, ktoré majú na dodržiavanie zákona dohliadať a za jeho porušenie ukladať pokuty. Obdobne ako GDPR, aj PIPL pozná pojem a inštitút „zodpovednej osoby“, či „posúdenie vplyvu na ochranu údajov“.

Hľadanie spoločných aj rozdielnych rysov oboch predpisov je o to zaujímavejšie, nakoľko v ňom do istej miery možno nájsť paralelu medzi prístupom oboch táborov k ľudským právam. Zároveň ale nemožno uprieť, že vzhľadom na ekonomický rozmach ČĽR sa právny predpis takéhoto „razenia“ dal očakávať a len čas ukáže, ako sa jeho uplatňovanie v praxi, aj s ohľadom na jeho čiastočne exteritoriálny presah odrazí napríklad v ekonomickej oblasti. V rámci Klubového večera sa zameriam na zhodné aj odlišné rysy týchto predpisov a verím, že bude nasledovať zaujímavá diskusia.
 

Moderuje: Lucia Bezáková

 

Dátum a čas konania: 10.2.2022, 17.00 hod.

 

Miesto konania: webinár, aplikácia ZOOM

 

 

REGISTRÁCIA

 

Účastnícky poplatok: vstup voľný pre registrovaných účastníkov


Pozvánka do aplikácie ZOOM s odkazom na webinár Vám príde emailom.

Pridelené body CPE: 1

 

Získané CPE boli nahlásené účastníkom ( členom ISACA SK ) na základe prezenčnej listiny.


 

Generálny partner ABIT 2023

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach